It doesn't make sense to me either

Thursday, March 31, 2011
It doesn't make sense to me either
 Mercer Island, WA | , ,